NCZI - Ročné štatistické výkazy

NCZI - Ročné štatistické výkazy o činnosti ambulancie
Za príslušnú ambulanciu je nutné odosielať na portál ISZI ročné štatistické výkazy o činnosti ambulancie.

 

Vytvorenie výkazu

Cez menu WinAmbulancia - Moduly – Štatistiky, sa otvorí okno „WinAmb – Štatistické výkazy a tlačové zostavy“, v ktorom zvolíte príslušný štatistický výkaz podľa špecializácie ambulancie a stlačíte tlačidlo „Ďalej“.

 

Ak v jednom programe pracuje viac lekárov, alebo ak má jeden lekár viac profilov (odborností), môžete v nasledujúcom kroku rozdeliť spracovanie štatistiky pre jednotlivých lekárov/profily. Pokračujete stlačením tlačidla „Štart“.

Následne program vypočíta tie údaje, ktoré vie zistiť na základe zapísaných diagnóz, výkonov, dispenzarizácií atď. Podľa typu štatistického výkazu následne zobrazí
a ponúkne na vyplnenie položky, ktoré nevie spočítať (ak vie všetky položky spočítať, potom nezobrazí žiadne), napr.
:

 

Po ich vyplnení a stlačení tlačidla „Pokračovať“ program zobrazí zostavu obsahujúcu údaje potrebné pre štatistický výkaz. V prípade potreby možno pomocou ikony Editácia hodnôt štatistiky  vytvorený štatistický výkaz editovať a upraviť konkrétne čísla spočítané programom.

 
Ikona export do XML  slúži na vytvorenie výstupného xml súboru. Pred vytvorením súboru je potrebné skontrolovať korektnosť údajov (predovšetkým telefonický kontakt, e-mail a mesto), ktoré program prevezme z Evidencie - Evidencia lekárov a z Konfigurácia – Poskytovateľ programu.

 

Po kontrole údajov pokračujete stlačením tlačidla „OK“. Po vytvorení xml súboru vyberiete umiestnenie v PC, do ktorého má byť súbor uložený (defaultne na C:\DAVKY\NCZI\), prípadne na iné, vami zvolené médium, ako USB kľúč. Vytvorený xml súbor je nazvaný podľa skratky typu štatistického výkazu A0X.xml – napríklad A07.xml – označuje ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie. Po nahratí xml súboru ukončíte prácu s výkazom a vrátite sa späť do ambulantnej knihy.

 

Odoslanie štatistického výkazu na portál ISZI

Na portál ISZI sa môžete prihlásiť cez menu Výkazy pre poisťovne - Elektronické podateľne, po zvolení možnosti „Národné centrum zdravotníckych informácií“ a stlačení tlačidla „Otvoriť stránku podateľne“, alebo zadaním adresy https://iszi.nczisk.sk/iszi/ vo vašom webovom prehľadávači. Po prihlásení na portál ISZI nahráte vytvorený výkaz s názvom A0X.xml pomocou tlačidla „Upload“ v hornom menu.

 

WinAmbulancia poskytuje štatistický výkaz len o ambulantnej činnosti. Ďalšie povinné výkazy, (M01 o počte a štruktúre pracovníkov,  E02 o ekonomike a pod.) musíte spracovať a odoslať NCZI iným spôsobom za pomoci ekonómov a účtovníkov a to priamo na portáli ISZI.

Pre štatistický výkaz o ekonomike E02, potrebujete z programu počet bodov a počet výkonov, ktorý získate z menu Ambulantná kniha – Sumár výkonov, kde zvolíte sumár za obdobie uplynulého roka.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zaplatenom aktualizačnom poplatku máte nárok na použitie týchto funkcií a bezplatný Hotline v prípade, že niektoré funkcie programu nefungujú tak, ako je napísané v návode. Vygenerovaním výstupného XML súboru končí naša práca a bezplatný HotLine. Komplexné vytvorenie a nahratie štatistických výkazov na portál ISZI je spoplatnené.

 

V prípade problémov pri nahrávaní štatistického výkazu na portál ISZI (Informačný systém zdravotníckych indikátorov), kontaktujte, prosím, call centrum NCZI na tel. č.: 02/32 35 30 30.