Vykazovanie dávok pre utečencov

Zdravotná starostlivosť pre utečencov

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine, je na Slovensku zvýšený počet žiadateľov o dočasné útočisko a žiadateľov o azyl, ako aj osôb, ktoré už dostali dočasné útočisko. Ak k vám príde takýto pacient na ošetrenie, pridáte si ho ako nového pacienta (pediatri, všeobecní lekári a gynekológovia ako nekapitovaného) cez Ctrl+ Insert, kliknete na "Generované rodné číslo" rovnako, ako u poistenca EU a zvolíte jednu z možností.

Tranzitujúci ukrajinský občan

Z identifikačného dokladu (pas, preukaz Ukrajiny) zadáte do zobrazenej tabuľky kód poistenca, dátum narodenia, pohlavie.

Údaje sa dopíšu do karty. V položke P (Príznak) sa zobrazí UT, vypíšete priezvisko a meno pacienta, poisťovňa bude 25.

Po zadaní pacienta do ambulantnej knihy sa u pacienta v stĺpci "Z" zobrazí písmeno "T" (Tranzit).

Tento pacient má nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, recept je papierový, na rubovú stranu treba uviesť UA TRANZIT.

Fakturácia:

Program vygeneruje dávku pre tranzitujúce osoby a k nej aj faktúru, ktorú posielate cez e-pobočku.

K faktúre pripájate oskenované doklady totožnosti.

Po nahratí na disk sa dávka v priečinku pre poisťovňu 25 uloží do samostatného podpriečinka:

Osoba s dočasným útočiskom / doplnkovou ochranou

Pacienta pridávate rovnako cez generované rodné číslo a z ponuky vyberiete Osoba s dočasným útočiskom/ doplnkovou ochranou.

Osoby s dočasným útočiskom majú biely preukaz - s fotografiou (Preukaz odídenca), alebo bez nej. Osoby s doplnkovou ochranou majú preukaz VŠZP.

Následne vyplníte tabuľku, kde zadáte kód poistenca z bieleho preukazu, dátum narodenia a pohlavie a potvrdíte OK.

Údaje sa dopíšu do karty. V položke P (Príznak) sa zobrazí UD, vypíšete priezvisko a meno pacienta, poisťovňa bude 25.

Po zadaní pacienta do ambulantnej knihy sa u pacienta v stĺpci "Z" zobrazí písmeno "D" (Dočasné/Doplnková).

Pacient s dočasným útočiskom má nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, recept je papierový, na rubovú stranu treba uviesť UA DOČAS.

Pacient s doplnkovou ochranou má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, recept je papierový. na zadnú stranu sa nepíše nič, pacient má preukaz VŠZP.

Doklad pacienta si oskenujte pre vlastnú potrebu.

Fakturácia:

Program vygeneruje dávku za osoby s dočasným útočiskom a doplnkovou ochranou a k nej aj faktúru, ktorú posielate cez e-pobočku.

Po nahratí na disk sa dávka v priečinku pre poisťovňu 25 uloží do samostatného podpriečinka

Žiadateľ o azyl - žltý preukaz (MUA) a žiadateľ o dočasné útočisko - zelený preukaz (MUD)

Pacienta pridávate rovnako cez generované rodné číslo a z ponuky vyberiete Žiadateľ o azyl alebo Žiadateľ o poskytnutie dočasného útočiska podľa preukazu. Následne vyplníte tabuľku, do kódu poistenca vyplníte evidenčné číslo z preukazu žiadateľa o azyl alebo dočasné útočisko, dátum narodenia a pohlavie a potvrdíte OK.

Do štátu sa dosadí MUD (Dočasné útočisko) alebo MUA (žiadateľ o azyl).

Vypíšete priezvisko a meno pacienta, do poisťovne sa dosadí MU (Migračný úrad) a potvrdíte OK.

Tento pacient má nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, recept je papierový, na rubovú stranu treba uviesť UA DOČAS.

Fakturácia:

Zúčtovacie doklady generujete cez menu "Výkazy do poisťovne - Výkazy pre Migračný úrad MV SR"

V okne Generovania dávok pre Migračný úrad si zvolíte, či má ísť o zúčtovacie doklady pre Žiadateľov o azyl, alebo Žiadateľov o dočasné útočisko, vyberiete mesiac a potvrdíte OK.

Ďalej sa zobrazí okno, v ktorom si postupne volíte dokumenty na vytlačenie - Výkaz, Faktúra.

Tieto dokumenty vytlačíte a pripojíte fotokópie dokladov vydaného Migračným úradom SR. Zvlášť za žiadateľov o azyl a zvlášť za dočasné útočisko.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví faktúru na fakturačnú adresu:

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO: 00151866,

DIČ: 2020571520

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zasiela faktúru spolu s prílohami poštou na adresu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo,

Panónska cesta 2,

851 04 Bratislava

Vykazovanie dávok pre utečencov

Ak máte správne zadaných a obodovaných pacientov podľa nášho návodu, dávky vygenerujete rovnako, ako každý mesiac.

Najčastejšie sa vyskytujú pacienti s dočasným útočiskom (odídenci).

Do poisťovne 25

Osoba s dočasným útočiskom (ODÍDENEC) / doplnkovou ochranou

Pacient musí mať v karte F7 – v kóde poistenca „Rodné číslo“ z bieleho preukazu, v položke P (Príznak) UD, poisťovňu 25.

 

V ambulantnej knihe v stĺpci „Z“ musí byť písmeno D (Dočasné/Doplnková).

Kapitační lekári musia vo výkonoch F4 do stĺpca T dávať N.

Fakturácia:

Program vygeneruje dávku za osoby s dočasným útočiskom a doplnkovou ochranou a k nej aj faktúru, ktorú posielate cez e-pobočku (kapitační lekári nahrávajú dávky iba s prírastkami a úbytkami (prostredná možnosť), nakoľko celková kapitačná dávka sa nepodáva).

Na sprievodnom protokole v spodnej časti sa zobrazia vygenerované faktúry a umiestnenie dávok.

Faktúra a dávky vyznačené červenou farbou - za poistencov VŠZP.

Dávka 001 je výkonová

Dávka 003 je kapitačná prírastková dávka

Dávka 004 je kapitačná úbytková dávka (ak má počet riadkov 0 – dávku nepodávame do e-pobočky, nakoľko by ju poisťovňa vyhodnotila ako chybovú)

Faktúra a dávka vyznačené modrou farbou - za poistencov EU

Faktúra a dávka vyznačená žltou farbou – za pacientov s dočasnou ochranou (Odídenci).

Dávka sa nachádza v samostatnom podpriečinku „C_UA_DOC“

Faktúra a dávka vyznačená zelenou farbou – za trazitujúcich pacientov.

Dávka sa nachádza v samostatnom podpriečinku „C_UA_TR“

UPOZORNENIE!

Keď podávate dávku za odídencov, musíte v Nastavení údajov dávok a faktúry v e-pobočke VŠZP zvoliť v skupine poistencov – Utečenci, odídenci.

Na Migračný úrad – papierová forma

Žiadateľ o azyl - žltý preukaz (MUA) a žiadateľ o dočasné útočisko - zelený preukaz (MUD)

Žiadateľ o azyl alebo Žiadateľ o poskytnutie dočasného útočiska podľa preukazu musí mať v karte v štáte MUA alebo MUD podľa preukazu. V poisťovni má MU – Migračný úrad.

Fakturácia:

Zúčtovacie doklady generujete cez menu "Výkazy do poisťovne - Výkazy pre Migračný úrad MV SR".

V okne Generovania dávok pre Migračný úrad si zvolíte, či má ísť o zúčtovacie doklady pre Žiadateľov o azyl, alebo Žiadateľov o dočasné útočisko, vyberiete mesiac a potvrdíte OK.

Ďalej sa zobrazí okno, v ktorom si postupne volíte dokumenty na vytlačenie - Výkaz, Faktúra.

Tieto dokumenty vytlačíte a pripojíte fotokópie dokladov vydaného Migračným úradom SR. Zvlášť za žiadateľov o azyl a zvlášť za dočasné útočisko.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví faktúru na fakturačnú adresu:

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO: 00151866

DIČ: 2020571520

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zasiela faktúru spolu s prílohami poštou na adresu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo

Panónska cesta 2

851 04 Bratislava