Opravné a aditívne dávky – ako na to ?

Opravné dávky

V ambulantnej knihe je možnosť opraviť údaje o pacientovi, ktorého vám poisťovňa neuznala z rozličných dôvodov (neplatné rodné číslo, zle vykázané výkony apod.). Pacienta vyhľadáte v ambulantnej knihe s konkrétnym dátumom neuznanej návštevy. Opravíte potrebné údaje a pacienta pomocou kláves <Alt+F2> označíte ako opraveného. Po stlačení kláves <Alt+F2> sa otvorí okno “Vyberte výkony, ktoré budú označené O”. V tejto tabuľke sú všetky výkony, ktoré boli urobené pri konkrétnej návšteve pacienta.  Ak chcete poisťovni vykázať na opravu všetky výkony pacienta, tabuľku potvrdíte tlačidlom OK (kláves Enter) - implicitne sú v tabuľke vybrané všetky výkony. Ak chcete vybrať len niektoré z výkonov v tabuľke, označte vo výberových poliach pred daným riadkom “fajočku” pomocou myšky alebo klávesom Space (medzerník). Tým istým spôsobom výkon aj odznačíte. Voľbu potvrďte tlačidlom OK (Enter). Do opravnej dávky tak pôjdu len tie výkony, ktoré ste v tabuľke vybrali.

Opravná kapitačná dávka O748

Pred samotným vytvorením opravnej kapitačnej dávky, musíte najskôr označiť pacientov, ktorých chcete v tejto dávke vykázať. V evidencii pacientov ich vyhľadáte a pomocou kombinácie kláves <Alt+F2> alebo ikony   označíte pacientov ako opravovaných (v stĺpčeku Z sa znázorní znak "O"). Keď už máte označených všetkých pacientov, opravnú kapitačnú dávku O748 vytvoríte cez menu "Evidencie - Evidencia pacientov" pomocou ikony   <Ctrl+Shift+Enter> a vyberiete možnosť "Vytvoriť opravnú kapitačnú dávku O748", ktorú potvrdíte tlačidlom OK. Vyberiete obdobie, príp. poisťovňu, pre ktorú dávku chcete vytvoriť. Po vygenerovaní môžete dávku nahrať na disketu obvyklým spôsobom.

Na generovanie opravnej dávky môžete použiť v Evidencii pacientov Ikonu   <Ctrl+Shift+Enter>, alebo štandardný dialóg /Výkazy pre poisťovne - Generovanie dávok - Hlásenie o počte (C1)/

Opravná a aditívna dávka

Opravná dávka je dávka výkonov, ktoré ste už raz zdravotnej poisťovni vykázali, tá ich neuznala, ale po vašej vzájomnej dohode ich dodatočne uhradí na základe vami zaslanej opravnej dávky a faktúry. Jej charakter je určený písmenom O, ktorým takáto dávka začína.

Aditívna dávka je dávka výkonov, ktoré ste za daný mesiac ešte zdravotnej poisťovni nevykázali (napr. ste poistenca omylom vykázali inej poisťovni), preto ich chcete dodatočne faktúrovať na základe vami zaslanej aditívnej dávky a faktúry. Jej charakter je určený písmenom A, ktorým takáto dávka začína.

Ako tieto dávky v programe vytvoriť?

Opravná i aditívna dávka sa vykazujú za konkrétny mesiac, vykazovanie za deň ani za obdobie poisťovne neakceptujú.

Postup je pre oba typy dávok nasledovný:

1. V ambulantnej knihe na riadku s konkrétnym pacientom stlačte klávesy <Alt+F2> a v tabuľke vyberte výkony a/alebo lieky, ktoré budú zaradené do opravnej, resp. aditívnej dávky.
Ak majú byť zaradené všetky výkony, tak len kliknite na OK.
Ak majú byť zaradené len niektoré výkony, tak označenie výkonov v tabuľke upravte kliknutím tak, aby "zafajkované" boli len požadované výkony (pri výkonoch, ktoré nemajú ísť do dávky, kliknutím zrušte "fajku") a kliknite na Ok.
Potom sa presuňte na ďalšieho pacienta, ktorého výkony majú byť zaradené do opravnej, resp. aditívnej dávky, stlačte <Alt+F2> a postupujte rovnako.
Po označení všetkých prejdite na samotné vytvorenie dávky.

2. Kliknite v menu na Výkazy pre poisťovne - Tlačové zostavy a dávky.
V prípade opravnej dávky kliknutím zvoľte v okne Charakter dávky Opravná. Po výbere mesiaca a poisťovne je ďalší postup totožný s bežným mesačným spracovaním vrátane nahratia dávky, vytlačenia sprievodného protokolu a faktúry.
V prípade aditívnej dávky kliknite na tlačidlo ... (je na konci riadku Charakter dávky), v ďalšom okne zvoľte Charakter dávky Opravná a kliknutím "zafajknite" Aditívna. Po výbere mesiaca a poisťovne je ďalší postup totožný s bežným mesačným spracovaním vrátane nahratia dávky, vytlačenia sprievodného protokolu a faktúry.