WinLab

Nová inštalácia Popis nastavenia

Program WinLab je určený na čítanie laboratórnych výsledkov z rôznych zdrojov (lokálny disk, email, server laboratória).
Umožňuje čítať výsledky uložené v .xml súbore vo formáte DASTA MZČR.

Program je možné používať samostatne, alebo ako modul programu WinAmbulancia.
Pri použití s programom WinAmbulancia je možné prenášať výsledky priamo do nálezu pacienta a do evidencii laboratórnych výsledkov, odkiaľ je možné neskôr vytvárať analýzy a štatistiky nameraných hodnôt.

Nová inštalácia

Podporované OS:

  • Windows XP SP3, Windows Vista (neodporúčame, OS už nie sú podporované spoločnosťou Microsoft (odkaz))
  • Windows 7, Windows 8, Windows 10 (všetky 32/64 bit)

Popis nastavenia

Popis nastavenia zdroja výsledkov v programe WinLab.

Zdroj výsledkov v programe WinLab určuje miesto kde laboratórium ukladá výsledky laboratórnych vyšetrení pacientov o ktoré Ste žiadali.
Laboratórium môže výsledky posielať prostredníctvom e-mailu alebo vytvorí pre Vás bezpečný prístup na svoj server.

Ak laboratórium posiela výsledky e-mailom, musíte tieto prijať pomocou svojho e-mailového programu a výsledok, ktorý je v prílohe e-mailu, uložiť do priečinku na pevnom disku Vašeho počítača.
V programe WinLab vytvoríte zdroj výsledkov pre toto laboratórium, zvolíte možnosť Lokálny disk a nastavíte cestu k priečinku do ktorého výsledky z prílohy e-mailu ukladáte.

Podobne postupujete aj keď laboratórium umožňuje sťahovať výsledky cez internetový prehliadač pomocou grid karty.

Po prihlásení na stánku označíte výsledky ktoré chcete preniesť, kliknete na tlačítko Uložiť a vyhľadáte priečinok na Vašom pevnom disku do ktorého chcete výsledky uložiť.

Ak laboratórium umožňuje sťahovanie výsledkov zo svojho serveru (pre Vás najjednoduchší a najmenej pracný spôsob získavania výsledkov), je nutné v programe WinLab nastaviť niekoľko parametrov pre úspešné pripojenie na server laboratória.

Laboratórium zabezpečí aby sa výsledky určené pre Vás ukladali na servery laboratória v priečinku vyhradenom pre Vás a oznámi Vám prístupové údaje k tomuto priečinku.

V programe WinLab vytvoríte nový zdroj výsledkov pre toto laboratórium a nastavíte nasledovné údaje ktoré Vám poskytlo laboratórium:

Protokol - určuje protokol pre prenos súborov medzi počítačmi. Program WinLab umožňuje komunikovať cez protokol: FTP - nezabezpečené spojenie, implicitné FTPS - spojenie zabezpečené pomocou SSL a explicitné FTPS(FTPES) - spojenie zabezpečené pomocou TLS. Spojenie cez SFTP protokol program momentálne neumožňuje. Ak Vám laboratórium umožní vybrať si komunikačný protokol, žiadajte explicitné FTPS s TLS zabezpečením, inak zadajte protokol ktorý Vám určí laboratórium. Bližšie informácie o zabezpečení sa môžete dozvedieť na stránkach Wikipedie

Port - sieťový port ktorý slúži pri komunikácii v počítačovej sieti k rozlíšeniu aplikácie. Ak je server laboratória nastavený na štandardný port (21 pre FTP a FTPES, 990 pre FTPS), nie je potrebné toto nastavenie vypĺňať, program použije tento štandardný port. Inak zadajte číslo portu určené laboratóriom.

Režim prenosu - režim prenosu dát. Ponechajte túto voľbu zaškrtnutú, ak laboratórium požaduje pasívny prístup (doporučené).

Server - adresa serveru v tvare napr. ftp://laboratorium.sk, alebo IP adresa napr. 192.168.1.1

Meno - prístupové meno pre prihlásenie na laboratórny server

Heslo - prístupové heslo pre prihlásenie na laboratórny server

Konto - používateľský účet, táto voľba zostáva vo väčšine prípadov nevyplnená.

Adresár - priečinok na servery v ktorom sú umiestnené súbory s výsledkami. Ak laboratórium zabezpečí, že po prihlásení na server bude program nastavený na Váš priečinok, nemusíte túto voľbu nastavovať. Inak zadajte priečinok určený laboratóriom.

Formát súboru - formát v akom sú laboratórne výsledky uložené. Program WinLab umožňuje čítanie výsledkov vo formáte DASTA MZČR. Súbor z výsledkom môže byť samostatný .xml súbor - možnosť XML DASTA, samostatný .xml súbor alebo viac .xml súborov skomprimovaných do .zip archívu - možnosť XML DASTA ZIP. Ak je .zip archív zabezpečený heslom, zadajte toto heslo vo voľbe Heslo pre archív. V prípade že laboratórium .xml súbor šifruje, požiadajte laboratórium aby kontaktovalo našu spoločnosť a dohodlo podrobnosti ohľadom šifrovania. V súčasnosti program umožňuje dešifrovať súbory spoločnosti CYTOPATHOS, spol. s r.o. - možnosť XML CRYPT PRODATA.

Heslo pre súbor - vyplňuje sa iba v prípade, že súbory s výsledkom sú skomprimované do .zip súboru chráneného heslom.

Zmazať súbory - počet dní, počas ktorých zostane súbor aj po načítaní uložený na servery laboratória. Doporučujeme počas testovania ponechať možnosť Nemazať a ak prenos výsledkov bude prebiehať bez problémov, zmeňte voľbu na Zmazať po 7 dňoch. Súbory budú zmazané iba ak boli úspešne prenesené do programu WinLab.

Program WinLab umožňuje čítať iba výsledky vo formáte DASTA Ministerstva zdravotníctva ČR. Podporované sú verzie DS 2.x a 3.x. Súbor môže obsahovať kompletný sformátovaný výsledok v textovom tvare (vrb a vrr blok) - tento je možné vložiť iba do nálezu pacienta, alebo samostatné metódy (vrn a vrx blok) - tento je možné vložiť do nálezu pacienta a aj do evidencie laboratórnych výsledkov v programe WinAmbulancia, z ktorého je možné neskôr vytvárať analýzy a štatistiky. Jeden súbor môže obsahovať výsledky iba jedného pacienta, alebo výsledky viacerých pacientov.