OfficePlus

Nová inštalácia Upgrade z internetu História a popis zmien

Program OfficePlus integruje drobné administratívne činnosti, ktoré väčšinou nie sú súčasťou iných programov.

Komfortným a hlavne jednoduchým spôsobom rieši najmä:

 • Šablóny listov pre MS Word s dátovým prepojením na adresár
 • Sieťový adresár kontaktov
 • Import kontaktov z iných SW z *.csv, *.xls a *.dbf
 • Vlastný textový editor, export do MS Word
 • Tlač adries na obálky a štítky
 • Hromadnú korešpondenciu a e-mail
 • Viac ako 80 formulárov, návrhár formulárov

Nová inštalácia

Upgrade z internetu

Upgrade 3.3.0 vyžaduje nainštalovaný OfficePlus vo verzii aspoň 2.0.0.

Pred upgrade ukončite prácu s programom OfficePlus na všetkých počítačoch!

Ak máte viac počítačov v sieti, musíte tento postup aplikovať na každom z nich!

História a popis zmien

Verzie: 3.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4


Verzia 3.0

Program prešiel výraznou zmenou vzhľadu, boli odstránené problémy s prekreslovaním obrazovky, ukladanie konfigurácie pre všetky rozlíšenia obrazovky vrátane dpi (veľké fonty) a ďalšie drobnosti. Výraznou zmenou prešla aj registrácia programu.


Verzia 2.0

1. Nový editor dokumentov

Pri písaní dokumentov teraz môžete využiť nový textový editor plne kompatibilný s MS Word.

Editor má množstvo funkcií, ktoré poznáte z MS Word, ponúka veľkú škálu možností úpravy textu a ukladanie dokumentov do formátu RTF (Rich Text Format), DOC (MS Word), HTML (Internetové stránky), alebo obyčajný text. Rovnako sú upravené i Štandardné texty. Podrobnejší popis nájdete v nápovede.

2. Tlač obálok a štítkov s kópiou

Pri tlačení obálok, štítkov a podacích hárkov máte možnosť určiť počet kópií, čím pri viacerých kópiách podstatne urýchlite tlač a jednoduchým spôsobom môžete vytlačiť jednu adresu na viac štítkov (napr. ak chcete vytlačiť štítky s menom a adresou Vašej firmy).

3. Štýl tabuliek

Všetky tabuľky si môžete upraviť podľa toho aký vzhľad Vám vyhovuje pomocou "Alt" + "*", a v Nastaveniach si môžete vybrať písmo.

4. Oprava tlače formulárov, kópia formuláru

Ak ste pri tlači formuláru zvolili veľký horný okraj a formulár tak presahoval veľkosť stránky tlačiarne, vytlačený formulár bol rozhádzaný na niekoľkých stránkach. Táto chyba je už odstránená a keď zvolíte veľký horný okraj, spodná časť ktorá presahuje stránku nebude vytlačená.

Pribudla funkcia "Počet kópií", pri tlači formulárov, ktorá Vám uľahčí a zrýchli tlač formulárov ktoré treba odovzdávať vo viacerých kópiách.

5. Nový hárok Poštovné úverované

6. Zvýraznenie editovaného poľa v adresnej karte


Verzia 1.9

1. Úprava práce v sieti

Pribudla možnosť výberu viacerých užívateľov. Každému užívateľovi je možné priradiť prístupové práva, prístupové meno a heslo. V nastaveniach pribudla voľba "Databáza chránená heslom", ak ju zaškrtnete, program bude pri vstupe žiadať prístupové meno a heslo.

2. Dátové predplnenie vo formulároch

Pri výbere nového formuláru máte okrem možnosti editácie formuláru v programe FormDesigner, možnosť nastaviť textovému poľu formuláru zdrojové pole adresáru z ktorého bude preberať údaje po pridaní nového formuláru.

3. Nastavenie písma v obálkach a štítkoch

V obálkach pribudli tlačítka Adresát a Odoslal, pomocou ktorých môžete nastaviť polia, font, veľkosť a farbu písma, ktorým bude tlačený adresát a odosielateľ na obálkach.

Rovnakú funkciu má tlačítko Písmo v nastavených štítkoch.

4. Importy a exporty do iných databáz


Verzia 1.8

1. Oprava ukladania záznamu v adresnej karte

2. Editor poznámok v adresnej karte

V adresnej karte pribudol prepínač Adresná karta / Poznámky, pomocou ktorého sa môžete prepínať medzi adresnou kartou a textovým editorom. Pomocou editora môžete pridať ku každému klientovi ľubovoľné poznámky.


Verzia 1.7

1. Volanie Návrhára formulárov

V okne pre výber nového formuláru máte možnosť zavolať Návrhár formulárov a upraviť si definíciu formuláru podľa vlastných potrieb. Po zmene program ponúkne možnosť zapísať zmeny do pôvodnej zostavy alebo vložiť zmenený formulár ako nový do databázy. Máte možnosť zvoliť názov s ktorým bude formulár vložený.

2. Rolovanie formuláru kolieskom myši

Pre používateľov ktorý majú myš s kolieskom (Scroll) sme pridali funkciu na posúvanie formulárov pomocou kolieska vo vertikálnom smere a stlačením klávesu Ctrl a točením kolieska posúvanie v horizontálnom smere.

3. Nové formuláre

 • Dohoda o zmene pracovnej zmluvy
 • Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
 • Údaje na účely vedenia EDZ zamestnancov malých závodov
 • Záručný reklamačný protokol k monitoru
 • Žiadosť o výpis z registra trestov
 • Objednávka

4. Presmerovanie tlače

Pri tlači formulárov a dokumentov máte možnosť zvoliť tlačiareň na ktorú budú vytlačené.

Môžete tlačiť na akúkoľvek tlačiareň ktorú máte nainštalovanú v systéme, aj na sieťovú.

5. Nová tlač obálok a štítkov

Možnosť nastaviť presný rozmer štítkov, odsadenie a medzery medzi štítkami. Jednoduchý spôsob nastavenia koľko štítkov vynechať pred tlačou kliknutím na štítok v náhlade výslednej zostavy.

Možnosť pridávať a mazať zostavy.


Verzia 1.6

1. Vylepšená práca s formulármi

Možnosť pridať do databázy nový formulár, pridávanie skupín, editácia posunu pri tlači, vymazanie formuláru a export definície formulára do súboru.

2. Kontrola verzie databázy

Pri otváraní každej databázy je programom kontrolovaná jej verzia, ak je staršia ako požaduje program zobrazí sa správa že program nemôže otvoriť databázu lebo je v staršej verzii a ponúkne možnosť spustiť UpGrade na vyššiu verziu.

3. Vylepšené zálohovanie

Zálohovanie do štandardného formátu .cab.

4. Generovanie registračnej diskety

Po zakúpení programu dostanete registračné číslo, ktorým zaregistrujete program v menu Nápoveda - O programe.

Po zaregistrovaní sa sprístupní voľba Vytvoriť registračnú disketu.

S touto disketou môžete zaregistrovať program len na počítači na ktorom bola disketa vytvorenáak napr. odinštalujete a znovu nainštalujete program OfficePlus alebo preinštalujete systém Windows.

5. Nové formuláre

 • Dvadsať nových formulárov

Verzia 1.5

1. Vylepšenie výberu nového formuláru

Dialóg pre výber nového formuláru bol upravený pre možnosť pridávania nového formuláru, zoraďovanie formulárov do skupín a tvorbu skupín formulárov.

Novinkou je aj možnosť tlačiť formuláre naležato (poštové poukážky A a C).

2. Nová nápoveda na F1

Obsiahlejšia nápoveda v ktorej sú zahrnuté najnovšie zmeny.

3. Nastavenie názvu sieťovej databázy

V Nastaveniach programu máte možnosť pridať alebo odstrániť pripojené databázy. Názov ktorý databáze priradíte bude zobrazovaný pri zmene databázy Ctrl+A.

4. Nové formuláre

 • Poštová poukážka A
 • Poštová poukážka C

Verzia 1.4

1. Podpora viac databáz na ľubovoľnom mieste v sieti

Pomocou môžete zmeniť databázu na ktorú ste práve napojený. Jednu databázu môžete mať napríklad súkromnú, druhá môže byť sieťový telefónny zoznam pre celú firmu a posledná napríklad databáza hotelov Slovenska, ktorá je súčasťou inštalácie.

2. Podpora práce v sieti a prístupové práva

Ku každej databanke môžete teraz určiť prístupové práva, každej databanke môžete priradiť používateľov a každému používateľovi určiť prístupové práva.

3. Oprava formuláru pre VšZP

Formulár pre zdravotnú poisťovňu nemal možnosť zmeniť adresu poisťovne.

4. Drobnosti o ktoré ste nás žiadali

5. Nové formuláre

 • 21 nových formulárov