eISLP modul

Nová inštalácia Webová online verzia

Elektronický informačný systém liekov a pomôcok obsahuje evidenciu liekov, dietetických potravín, zdravotníckych pomôcok, krvných prípravkov a homeopatík.

Súčasťou programu je kompletná informácia o lieku (ATC skupina, indikačná skupina, účinná látka, indikačné a preskripčné obmedzenia, výrobca, cena lieku, úhrada zdravotnou poisťovňou, doplatok pacienta, viazanosť predpisu na recept), PIL - písomnú informáciu pre používateľa (príbalový leták), SPC - súhrn charakteristických vlastností lieku, obrázok balenia.

Prípravky možno filtrovať podľa jednotlivých ATC skupín, podľa účinnej látky alebo výrobcu a možnosť vyhľadávať ekvivalent k vybranému lieku.

Dostupná verzia obsahuje aktuálnu kategorizáciu liekov a zdravotníckeho materiálu zverejnenú MZ SR.

Upozornenie pre používateľov

  • Informácie v tejto databáze nesmú byť chápané ako náhrada odbornej starostlivosti profesionálnych odborníkov - lekárov, lekárnikov, farmaceutov a iných.
  • Informácie uvedené v tejto databáze sa nesmú použiť ako nástroj na stanovenie diagnózy alebo liečebného procesu.
Vylúčenie zodpovednosti autorov
  • Informácie uvedené v tejto databáze sú pomôckou predovšetkým pre odbornú verejnosť. Informačný systém o liekoch a pomôckach SR je aktualizovaný našou firmou na základe zberu odborných informácií podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Nemôžeme však prevziať akúkoľvek záruku za bezchybnosť a úplnosť všetkých zverejnených údajov.
  • Upozorňujeme výslovne na to, že je v každom prípade nevyhnutné riadiť sa pokynmi ošetrujúceho lekára, prípadne radami lekárnika.
  • Všetky nároky používateľov na náhradu priamych a nepriamych škôd sú vylúčené.

Nová inštalácia

Podporované OS:

  • Windows XP SP3, Windows Vista (neodporúčame, OS už nie sú podporované spoločnosťou Microsoft (odkaz))
  • Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 (všetky 32/64 bit)

Webová online verzia

Webovú online verziu nájdete na adrese https://www.softprogres.sk/eislp, alebo po kliknutí na ikonu v ľavom hornom rohu vašej obrazovky (viď obrázok):