Nová verzia programu WinAmbulancia 8.6

Platné od 01. 07. 2014

Zoznam liekov a zdravotníckeho materiálu k 1.7.2014
Podľa Opatrenia MZ SR je od 1.7.2014 v platnosti nový zoznam liekov, zdravotného materiálu a dietetických potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Súčasťou novej verzie je aktualizácia zoznamu liečiv podľa zmien platných od 1.7.2014.
Ceny nehradených liečiv sú aktualizované na základe dostupnosti informácií z jednotlivých farmaceutických spoločností.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic.
 
 
Zoznam lekárov SR s kódmi a PZS s kódmi stav 06/2014
Úrad pre dohľad nad  zdravotnou starostlivosťou zverejňuje zoznam lekárov SR a zoznam PZS s novými kódmi. Tieto zoznamy sú súčasťou novej verzie v stave ako ich eviduje ÚDZS v júni 2014.
 
Program počas upgrade automaticky skontroloval váš zoznam lekárov v "Evidencii Odkiaľ" voči veľkému zoznamu lekárov SR a v prípade nezrovnalosti kódu lekára alebo kódu PZS konktrétneho odosielateľa ho vyfarbil na oranžovo a zároveň ho v stĺpčeku Z označil písmenom:
P označuje rozpor v kóde PZS voči veľkému zoznamu lekárov SR
N označuje rozpor v kóde lekára
D označuje, že daná dvojica kód lekára + kód PZS sa nenachádza vo veľkom zozname
X označuje, že kód lekára alebo kód PZS je nevyplnený alebo neúplný.
Takto označených odosielateľov by ste mali individuálne skontrolovať pomocou 8. ikony   (alebo klávesy Ctrl+O)  cez "Hľadať podľa kódu lekára", resp. "Hľadať podľa mena lekára" a opraviť.
V prípade, že máte v Evidencii Odkiaľ toho istého odosielateľa dvakrát (raz so zlými kódmi, raz so správnymi), treba ich zlúčiť: postavíte sa odosielateľa so zlými kódmi, kliknete na 5.ikonu   (alebo stlačte Alt+F2), potom sa presuniete na toho istého odosielateľa s dobrými kódmi a kliknete na 6.ikonu    (alebo stlačte klávesy Ctrl+Shift+O) a potvrďte zlúčenie odosielateľov.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic
 
 
Zmena v spätných chybových dávkach zo zdravotných poisťovní
ÚDZS zmenil s platnosťou od 1.7.2014 Metodickým usmernením č.6/2013 dátove rozhranie spätných chybových dávok zo zdravotných poisťovní k dávkam od poskytovateľov.
Zdravotné poisťovne spätné chybové dávky 751c/753c zo spracovania zdravotných výkonov a spätné chybové dávky 798c, 799c  a 798c zo spracovania návrhov na zaradenie pacientov na čakaciu listinu, resp. do dispenzárnej starostlivosti a s výkonmi v doprave zašlú v novom rozhraní prvýkrát za jún 2014.
Pracovať so spätnou chybovou dávkou 751c, resp. 753c zo zdravotnej poisťovne môžete nezmeneným spôsobom  priamo v programe cez "Výkazy pre poisťovne - Načítanie chybovej dávky". Po výbere chybovej dávky program premietne všetky odmietnuté (O) a čiastočne akceptované (Q) riadky z pôvodnej dávky 751n, resp.753n spolu s dôvodom odmietnutia.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic
 
 
Veľké tlačidlá
Naším cieľom je zjednodušovať a zvyšovať komfort obsluhy programu, preto sme doplnili možnosť zapnúť "ovládacie okienka" na najčastejšie využívané funkcie v programe.
Keď v menu "Konfigurácia" kliknutím zafajknete položku "Veľké tlačidlá", objavia sa v ambulantnej knihe, pri pridaní nového záznamu, v recepte, v bodovaní, v evidencii formulárov, v evidencii odosielajucich lekárov a v cenníkoch pre poisťovne "okienka" s popisom ich činnosti. Kliknutím na konkrétne okienko zaktivujete príslušnú funkciu. Tí z Vás, ktorí obsluhujú program klávesami, si v okienku prečítajú klávesovú skratku. Tí z Vás, ktorí majú alebo plánujú mať dotykovú obrazovku, pomocou okienok môžu program ovládať dotykom. Ak veľké tlačidlá nechcete, opätovným kliknutím v menu "Konfigurácia - Veľké tlačidlá"  okienka zrušíte.
Spoplatnený modul.
 
Nové formuláre:
Cez menu „Ambulantná kniha – Formuláre“   (Shift+F3) cez ikonu  (Ctrl+Insert)
 
SPINN- Žiadanka o vyšetrenie MR
Soc. poisťovňa - Žiadosť o ošetrovné
VŠZP- Žiadosť o úhradu lieku, dietetickej potraviny zaradeného v zozname kategorizovnaných liekov
Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých
Funkcia nad rámec aktualizačného poplatku v rámci Upgrade Profi.