Nová verzia programu WinAmbulancia 8.5.1

Platné od 01. 05. 2014

Zoznam liekov a zdravotníckeho materiálu k 1.5.2014

Podľa Opatrenia MZ SR je od 1.5.2014 v platnosti nový zoznam liekov, zdravotného materiálu a dietetických potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Súčasťou novej verzie je aktualizácia zoznamu liečiv podľa zmien platných od 1.5.2014.Ceny nehradených liečiv sú aktualizované na základe dostupnosti informácií z jednotlivých farmaceutických spoločností.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic.

 

Zoznam lekárov SR s kódmi a PZS s kódmi stav 03/2014

Úrad pre dohľad nad  zdravotnou starostlivosťou zverejňuje zoznam lekárov SR a zoznam PZS s novými kódmi. Tieto zoznamy sú súčasťou novej verzie v stave ako ich eviduje ÚDZS v marci 2014.

Program počas upgrade automaticky skontroloval váš zoznam lekárov v "Evidencii Odkiaľ" voči veľkému zoznamu lekárov SR a v prípade nezrovnalosti kódu lekára alebo kódu PZS konktrétneho odosielateľa ho vyfarbil na oranžovo a zároveň ho v stĺpčeku Z označil písmenom:
P označuje rozpor v kóde PZS voči veľkému zoznamu lekárov SR
N označuje rozpor v kóde lekára
D označuje, že daná dvojica kód lekára + kód PZS sa nenachádza vo veľkom zozname
X označuje, že kód lekára alebo kód PZS je nevyplnený alebo neúplný.
Takto označených odosielateľov by ste mali individuálne skontrolovať pomocou 8. ikony (alebo klávesy Ctrl+O)  cez "Hľadať podľa kódu lekára", resp. "Hľadať podľa mena lekára" a opraviť.
V prípade, že máte v Evidencii Odkiaľ toho istého odosielateľa dvakrát (raz so zlými kódmi, raz so správnymi), treba ich zlúčiť: postavíte sa odosielateľa so zlými kódmi, kliknete na 5.ikonu (alebo stlačte Alt+F2), potom sa presuniete na toho istého odosielateľa s dobrými kódmi a kliknete na 6.ikonu (alebo stlačte klávesy Ctrl+Shift+O) a potvrďte zlúčenie odosielateľov.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic

 

NCZI - Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti U(MZ SR) 1-01 za rok 2014

Údaje pre tento nový výkaz sa zapisujú do tabuľky "U1-Cezhraničná ZS pre NCZI" v menu "Výkazy pre poisťovne". Tabuľku môžete plniť údajmi priebežne po každom ošetrení EU pacienta, alebo hromadne za zvolené časové obdobie.
Po kliknutí na prvú ikonu  (Ctrl+Insert) máte možnosť pridať nový záznam pre EU pacienta, na ktorom práve stojíte v ambulantnej knihe, alebo môžete hromadne pridať záznamy za ošetrených EU pacientov za zvolené obdobie.
Ak zvolíte pridať nový záznam iba pre jedného pacienta, automaticky sa otvorí okno "Cezhraničná ZS", v ktorom treba v prípade potreby označiť a zapísať sumu priamej platby a skontrolovať typ a druh ZS, prípadne ďalšie položky. Kliknutím na tlačidlo OK sa údaje zapíšu do tabuľky "U1 - Cezhraničná ZS pre NCZI".
V prípade hromadného pridania viacej záznamov za obdobie potrebnú editáciu údajov urobíte cez 4..ikonu   (Ctrl+Enter) na každom pridanom riadku. 
Kratší a rýchly spôsob na zápis jedného EU pacienta do tabuľky "U1- Cezhraničná ZS pre NCZI" je ten, že na pacientovi v ambulantnej knihe stlačíte klávesy Ctrl+Shift+F4.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic
 

Zmeny v cenníkoch pre poisťovne

K pripravovanej zmene kapitačných intervalov v Dôvere od 1.4.2014 nakoniec nedošlo, poisťovňa iba zmenila od 1.4. ceny kapitácie.
Nové ceny v programe zmeníte nasledovne. V menu "Evidencie - Cenníky pre poisťovne" na cenníku pre 24-Dôveru vojdete do tabuľky "Kapitácia podľa veku" (pomocou Alt+Enter alebo cez editáciu cenníku pomocou 4.ej ikonky    Ctrl+Enter a následne kliknutím na tlačidlo "Kapitácia podľa veku"). V tabuľke buď zmeníte kapitačné platby manuálne, alebo ich môžete zmeniť automaticky programom, ak kliknete na ikonu    Ctrl+I  a dáte pre 24-Dôveru vygenerovať implicitný cenník.

Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic

 

Zmeny v špecifikácii vekových intervalov pri kapitačnej platbe

Situácia je taká, že zdravotné poisťovne si pri kapitačnej platbe podľa veku stanovili odlišné vekové intervaly a aj odlišným spôsobom zaraďujú do príslušného vekového intervalu poistenca, ktorý v spracovávanom mesiaci dosiahol horný hraničný vek. Z tohto dôvodu sme "nanovo prerobili" kapitáciu podľa veku. V menu "Evidencie - Cenníky pre poisťovne" sa do novej tabuľky "Kapitácia podľa veku" dostanete priamo klávesami Alt+Enter alebo (tak ako doteraz) cez editáciu konkrétneho cenníku pomocou 4.ej ikonky (Ctrl+Enter) a následne kliknutím na tlačidlo "Kapitácia podľa veku" na spodu okna. Pre každú poisťovňu sme údaje v tabuľke "Kapitácia podľa veku" nastavili podľa súčasných jej požiadaviek.
V tabuľke sú rozpísané vekové intervaly a kapitačná platba tak, ako ich máte uvedené v zmluve s príslušnou poisťovňou. Voľba "Pacient, ktorý v spracovávanom mesiaci dosiahne hornú vekovú hranicu intervalu je zaradený do nasledujúceho intervalu" je zafajknutá pre 24-Dôveru a 27-Union, ktoré takéhoto pacienta pri kapitačnej platbe zaraďujú do vyššieho vekového intervalu. Pre 25-VšZP táto voľba nie je zaškrtnutá, pretože táto poisťovňa pacienta, ktorý dosiahne v spracovávanom mesiaci horný hraničný vek intervalu zaplatí ešte kapitačnou platbou daného intervalu.
Dôverou pripravovaná zmena kapitačných intervalov platná od 1.5.2014 bude v programe zapracovaná v ďalšej verzii.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic

 

Zmena počtu bodov výkonu 160 pre Dôveru
Od  1.4.2014 zmenila Dôvera počet bodov výkonu 160 z 350 na 390.
Upgrade automaticky v menu "Evidencie - Evidencia výkonov"  v tabuľke "Výkony JAS - ceny pre poisťovne" (5.ta ikona alebo Ctrl+Shift+Enter) doplnil nový riadok a zapísal do neho túto informáciu.
Program súčasne vykonal prepočet počtu bodov pre 160  v zapísanom bodovaní (F4) pre Dôveru od 1.4.2014. Skontrolujte si to.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic
 
 
Informácia o zmene predkladania faktúr vo VšZP
Všeobecná zdravotná poisťovňa s účinnosťou od 1.5.2014 bude spracovanie faktúr vykonávať v centrách spracovania výkonov v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline.
Uvedené sa netýka poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí zasielajú faktúry na krajskú pobočku Bratislava, Trnava a Nitra.
Vzhľadom k uvedenej  zmene je potrebné predkladať faktúry spolu s prílohami k faktúre, opravné doklady a ostatnú korešpondenciu týkajúcu sa spracovania faktúr, počnúc dňom 1.5.2014 na príslušné centrá spracovania výkonov. Určujúcim je dátum podania 1.5.2014, nie dátum obdobia, ktorého sa faktúry týkajú.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti krajskej pobočky Košice a krajskej pobočky Prešov predkladajú faktúry spolu s prílohami k faktúre do centra spracovania výkonov Košice na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Centrum spracovania výkonov Košice
Štúrova 21
040 01 Košice 1
 
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti krajskej pobočky Banská Bystrica predkladajú faktúry spolu s prílohami k faktúre do centra spracovania výkonov Banská Bystrica na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Centrum spracovania výkonov Banská Bystrica
Skuteckého 22
9874 04 Banská Bystrica
 
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti krajskej pobočky Žilina a krajskej pobočky Trenčín predkladajú faktúry spolu s prílohami k faktúre do centra spracovania výkonov Žilina na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Centrum spracovania výkonov Žilina
1.mája 34
010 01 Žilina 1
 
Poskytovateľom, ktorých sa táto zmena týka, upgrade automaticky zmenil v menu "Výkazy pre poisťovne - Odberatelia" odberateľa u VšZP a jeho adresu. Skontrolujte si to.
Zmena korektne prebehla iba v prípade, že v "Evidencie - Evidencia poisťovní" máte správne krížikom v stĺpci Z označenú iba jednu 4-číselnú pobočku VšZP, a to vašu krajskú pobočku. V opačnom prípade musíte odberateľa a jeho adresu zmeniť manuálne. Text "Centrum spracovania výkonov ...." zapíšte do položky "Názov 2" na konci riadku.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic

 

Nové formuláre:

Cez menu „Ambulantná kniha – Formuláre“   (Shift+F3) cez ikonu  (Ctrl+Insert)
synlab - hlavička žiadaniek
synlab - hlavička žiadaniek  IL46, KE36, PO26
OUSA- žiadanka na vyšetrenie PET/CT
OUSA- žiadanka na gamagrafické vyšetrenie 
Funkcia nad rámec aktualizačného poplatku v rámci Upgrade Profi.