Nová verzia programu WinAmbulancia 8.5

Platné od 01. 04. 2014

Zoznam liekov a zdravotníckeho materiálu k 1.4.2014

Podľa Opatrenia MZ SR je od 1.4.2014 v platnosti nový zoznam liekov, zdravotného materiálu a dietetických potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Súčasťou novej verzie je aktualizácia zoznamu liečiv podľa zmien platných od 1.4.2014.Ceny nehradených liečiv sú aktualizované na základe dostupnosti informácií z jednotlivých farmaceutických spoločností.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic.

 

Zoznam lekárov SR s kódmi a PZS s kódmi stav 03/2014

Úrad pre dohľad nad  zdravotnou starostlivosťou zverejňuje zoznam lekárov SR a zoznam PZS s novými kódmi. Tieto zoznamy sú súčasťou novej verzie v stave ako ich eviduje ÚDZS v marci 2014.

Program počas upgrade automaticky skontroloval váš zoznam lekárov v "Evidencii Odkiaľ" voči veľkému zoznamu lekárov SR a v prípade nezrovnalosti kódu lekára alebo kódu PZS konktrétneho odosielateľa ho vyfarbil na oranžovo a zároveň ho v stĺpčeku Z označil písmenom:
P označuje rozpor v kóde PZS voči veľkému zoznamu lekárov SR
N označuje rozpor v kóde lekára
D označuje, že daná dvojica kód lekára + kód PZS sa nenachádza vo veľkom zozname
X označuje, že kód lekára alebo kód PZS je nevyplnený alebo neúplný.
Takto označených odosielateľov by ste mali individuálne skontrolovať pomocou 8. ikony (alebo klávesy Ctrl+O)  cez "Hľadať podľa kódu lekára", resp. "Hľadať podľa mena lekára" a opraviť.
V prípade, že máte v Evidencii Odkiaľ toho istého odosielateľa dvakrát (raz so zlými kódmi, raz so správnymi), treba ich zlúčiť: postavíte sa odosielateľa so zlými kódmi, kliknete na 5.ikonu (alebo stlačte Alt+F2), potom sa presuniete na toho istého odosielateľa s dobrými kódmi a kliknete na 6.ikonu (alebo stlačte klávesy Ctrl+Shift+O) a potvrďte zlúčenie odosielateľov.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic

 

NCZI - Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti U(MZ SR) 1-01 za rok 2014

Zápis údajov pre tento nový výkaz bude v programe zapracovaný v nasledujúcej verzii. Termín doručenia výkazu je 15. februára 2015. Výkaz nevypĺňajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.

 

Zmeny v cenníkoch pre poisťovne

V menu "Evidencie - Cenníky pre poisťovne" pribudla 5.-ta ikonka (Ctrl+Shift+Enter) na priamy vstup z cenníkov do okna "Preventívne a špeciálne oceňované výkony", do ktorého sa dalo doteraz vstúpiť iba z "Evidencie - Profily lekára". Cieľom tejto úpravy bolo to, aby sa z jedného miesta programu dali editovať ceny v cenníku a aj ceny špeciálne oceňovaných výkonov.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic

 

Zmeny v špecifikácii vekových intervalov pri kapitačnej platbe

Situácia je taká, že zdravotné poisťovne si pri kapitačnej platbe podľa veku stanovili odlišné vekové intervaly a aj odlišným spôsobom zaraďujú do príslušného vekového intervalu poistenca, ktorý v spracovávanom mesiaci dosiahol horný hraničný vek. Z tohto dôvodu sme "nanovo prerobili" kapitáciu podľa veku. V menu "Evidencie - Cenníky pre poisťovne" sa do novej tabuľky "Kapitácia podľa veku" dostanete priamo klávesami Alt+Enter alebo (tak ako doteraz) cez editáciu konkrétneho cenníku pomocou 4.ej ikonky (Ctrl+Enter) a následne kliknutím na tlačidlo "Kapitácia podľa veku" na spodu okna. Pre každú poisťovňu sme údaje v tabuľke "Kapitácia podľa veku" nastavili podľa súčasných jej požiadaviek.
V tabuľke sú rozpísané vekové intervaly a kapitačná platba tak, ako ich máte uvedené v zmluve s príslušnou poisťovňou. Voľba "Pacient, ktorý v spracovávanom mesiaci dosiahne hornú vekovú hranicu intervalu je zaradený do nasledujúceho intervalu" je zafajknutá pre 24-Dôveru a 27-Union, ktoré takéhoto pacienta pri kapitačnej platbe zaraďujú do vyššieho vekového intervalu. Pre 25-VšZP táto voľba nie je zaškrtnutá, pretože táto poisťovňa pacienta, ktorý dosiahne v spracovávanom mesiaci horný hraničný vek intervalu zaplatí ešte kapitačnou platbou daného intervalu.
Dôverou pripravovaná zmena kapitačných intervalov platná od 1.4.2014 bude v programe zapracovaná v ďalšej verzii.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic

 

Doplnené ďalšie špeciálne parametre

V menu "Konfigurácia - Nastavenia programu" v poslednej záložke vpravo "Špeciálne parametre" sa cez ikonu tri bodky za parametrom č.28 dostanete do okna doplnkových parametrov. Tu pribudli 3 nové parametre, ktorými možno ovplyvniť chod programu:
- Pri rýchlej dokumetácii vynechať archívy (jeho zafajknutie spôsobí, že pri prezeraní dokumetácie pacienta pomocou F12 a pri súčasne zafajknutom parametri č. 15, program nezobrazí nálezy z archívu;
- Umožniť editáciu aktuálne neplatných očkovaní (využijú pediatri, ktorým sa rokmi zmenil očkovací kalendár);
- Pri prepise receptu zachovať KL/KPZS z pôvodného receptu (zafajknú tí, ktorí majú viac výkonovo nevymedzených profilov a ktorým nevyhovuje, že pri kopírovaní receptu program automaticky do nového receptu dosadi kód lekára a kód PZS z prihláseného profilu lekára).
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic

 

Nové formuláre:

Cez menu „Ambulantná kniha – Formuláre“ (Shift+F3) cez ikonu (Ctrl+Insert)
Medirex- Klinická biochémia, hematológia a toxikológia

Upravené formuláre:
Čestné vyhlásenie držiteľa zbrane k zdravotnej spôsobilosti 08/2011
Čestné vyhlásenie držiteľa zbrane k psychickej spôsobilosti 08/2011
HIS-Dg Košice- Žiadanka - patologická anatómia
MR Alfamedia Trenčín
SYNLAB - mikrobiológia
Medicyt - cytologické vyšetrenie C0005-Bethesda
Funkcia nad rámec aktualizačného poplatku v rámci Upgrade Profi.