Nová verzia programu WinAmbulancia 8.4.1

Platné od 01. 02. 2014

Zoznam liekov a zdravotníckeho materiálu k 1.2.2014
    Podľa Opatrenia MZ SR je od 1.2.2014 v platnosti nový zoznam liekov, zdravotného materiálu a dietetických potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Súčasťou novej verzie je aktualizácia zoznamu liečiv podľa zmien platných od 1.2.2014.
Ceny nehradených liečiv sú aktualizované na základe dostupnosti informácií z jednotlivých farmaceutických spoločností.

Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic


Účet dodávateľa vo formáte IBAN <<<
     Od  1.2.2014 musia právnické osoby povinne používať číslo účtu vo formáte IBAN. Z toho dôvodu sme v "Konfigurácia - Poskytovateľ ZS" v záložke "Faktúra-Dodávateľ" zmenili vaše číslo účtu na účet vo formáte IBAN a súčasne pridali BIC kód. Skontrolujte si tieto údaje, pretože program ich dosadí do každej vašej fakturácie.
Výpočet IBAN-u si každý používateľ platobných služieb môže overiť na stránke http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-a-kontrola-iban-pre-slovensku-republiku
Tento má však len informatívny charakter, keďže číslo platobného účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je povinný oznámiť svojmu klientovi poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet.
Program tiež zmenil účty zdravotných poisťovní na formát IBAN a doplnil ich BIC v menu "Výkazy pre poisťovne - Odberatelia"
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic


Zmena počtu bodov výkonu 160 pre VšZP  <<<
     Od  1.1.2014 zmenila VšZP počet bodov výkonu 160 z 350 na 390.
Upgrade automaticky v menu "Evidencie - Evidencia výkonov"  v tabuľke "Výkony JAS - ceny pre poisťovne" (5.ta ikona alebo Ctrl+Shift+Enter) doplnil nový riadok a zapísal do neho túto informáciu.
Program súčasne vykonal prepočet počtu bodov pre 160  v zapísanom bodovaní (F4) pre VšZP od 1.1.2014. Skontrolujte si to.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic


Zoznam lekárov SR s kódmi a PZS s kódmi stav 01/2014
    Úrad pre dohľad nad  zdravotnou starostlivosťou zverejňuje zoznam lekárov SR a zoznam PZS s novými kódmi. Tieto zoznamy sú súčasťou novej verzie v stave ako ich eviduje ÚDZS v januári 2014.
Program počas upgrade automaticky skontroloval váš zoznam lekárov v "Evidencii Odkiaľ" voči veľkému zoznamu lekárov SR a v prípade nezrovnalosti kódu lekára alebo kódu PZS konktrétneho odosielateľa ho vyfarbil na oranžovo a zároveň ho v stĺpčeku Z označil písmenom:
P označuje rozpor v kóde PZS voči veľkému zoznamu lekárov SR
N označuje rozpor v kóde lekára
D označuje, že daná dvojica kód lekára + kód PZS sa nenachádza vo veľkom zozname
X označuje, že kód lekára alebo kód PZS je nevyplnený alebo neúplný.
Takto označených odosielateľov by ste mali individuálne skontrolovať pomocou 8. ikony   (alebo klávesy Ctrl+O)  cez "Hľadať podľa kódu lekára", resp. "Hľadať podľa mena lekára" a opraviť.
V prípade, že máte v Evidencii Odkiaľ toho istého odosielateľa dvakrát (raz so zlými kódmi, raz so správnymi), treba ich zlúčiť: postavíte sa odosielateľa so zlými kódmi, kliknete na 5.ikonu   (alebo stlačte Alt+F2), potom sa presuniete na toho istého odosielateľa s dobrými kódmi a kliknete na 6.ikonu    (alebo stlačte klávesy Ctrl+Shift+O) a potvrďte zlúčenie odosielateľov.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic


Ročné štatististické výkazy za rok 2013 pre NCZI
    V zozname štatistických výkazov spracovávaných programom v menu „WinAmbulancia – Moduly - Štatistiky“ boli upravené výkazy:

A-08 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára
A-15 Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie
J-01 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti,
v ktorých sú pre rok 2013 zmeny.
Upozorňujeme, že štatistiky sú súčasťou iba Profi upgrade, pre ostatných používateľov je tento modul blokovaný.
Funkcia nad rámec aktualizačného poplatku v rámci Upgrade Profi.


Nové formuláre:
    Cez menu „Ambulantná kniha – Formuláre“   (Shift+F3) cez ikonu  (Ctrl+Insert)
Doklad o zdrav. spôsobilosti žiadateľa/vodiča (1/2014)
Doklad o preskúmaní zdrav spôsob. vo vzťahu k závislosti od alkoholu(1/2014)
Doklad o psych. spôsobilosti žiadateľa/vodiča (1/2014)
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča (1/2014) malý
Doklad o psych. spôsobilosti vodiča (1/2014) malý
HIS-Dg Košice- Žiadanka - patologická anatómia
Funkcia nad rámec aktualizačného poplatku v rámci Upgrade Profi.