Nová verzia programu WinAmbulancia 8.4

Platné od 30. 12. 2013

FAKTURÁCIA 2014

        Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste venovali pozornosť poštovým zásielkam od našej spoločnosti.

        Väčšina z Vás dostane v priebehu januára faktúru za aktualizáciu na rok 2014 s UpGrade, alebo v osobitnej obálke.  Menšia skupina dostane faktúru až v júni.

BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT

Upozornenie pre lekárov, ktorým sme vypracovali bezpečnostný projekt !!

            Nakoľko niektoré paragrafy zákona č.122/2013 sa dajú vyložiť rôznym spôsobom, pribudajú na stránke Úradu na ochranu osobných údajov nové interpretácie a výklady tohto zákona.

Vzhľadom na túto skutočnosť sme považovali za vhodné pozmeniť niekoľko dokumentov, ktoré by ste mali vymeniť alebo pridať do projektu.

Sú to nasledovné dokumenty:

BP01_Poučenie_Oprávnenej_Osoby

BP02_Poučenie_Servisného_Technika

BP03_Smernica_1

BP04_Smernica_7

BP05_Evidenčný list IS Mzdy a Personalistika

BP06_Evidenčný list IS Účtovné doklady

BP07_Evidenčný list IS Kamerový systém

Tieto dokumenty nájdete v menu "WinAmbulancia - Bezpečnostný projekt".  Doporučujeme Vám vytlačiť ich a vložiť do vášho bezpečnostného projektu. 

Zoznam liekov a zdravotníckeho materiálu k 1.1.2014

        Podľa Opatrenia MZ SR je od 1.1.2014 v platnosti nový zoznam liekov, zdravotného materiálu a dietetických potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Súčasťou novej verzie je aktualizácia zoznamu liečiv podľa zmien platných od 1.1.2014.

Ceny nehradených liečiv sú aktualizované na základe dostupnosti informácií z jednotlivých farmaceutických spoločností.

Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic.

 

Zoznam lekárov SR s kódmi a PZS s kódmi stav 12/2013

      Úrad pre dohľad nad  zdravotnou starostlivosťou zverejňuje zoznam lekárov SR a zoznam PZS s novými kódmi. Tieto zoznamy sú súčasťou novej verzie v stave ako ich eviduje ÚDZS v decembri 2013.

 

Program počas upgrade automaticky skontroloval váš zoznam lekárov v "Evidencii Odkiaľ" voči veľkému zoznamu lekárov SR a v prípade nezrovnalosti kódu lekára alebo kódu PZS konktrétneho odosielateľa ho vyfarbil na oranžovo a zároveň ho v stĺpčeku Z označil písmenom:

P označuje rozpor v kóde PZS voči veľkému zoznamu lekárov SR

N označuje rozpor v kóde lekára

D označuje, že daná dvojica kód lekára + kód PZS sa nenachádza vo veľkom zozname

X označuje, že kód lekára alebo kód PZS je nevyplnený alebo neúplný.

Takto označených odosielateľov by ste mali individuálne skontrolovať pomocou 8. ikony (alebo klávesy Ctrl+O)  cez "Hľadať podľa kódu lekára", resp. "Hľadať podľa mena lekára" a opraviť.

V prípade, že máte v Evidencii Odkiaľ toho istého odosielateľa dvakrát (raz so zlými kódmi, raz so správnymi), treba ich zlúčiť: postavíte sa odosielateľa so zlými kódmi, kliknete na 5.ikonu  (alebo stlačte Alt+F2), potom sa presuniete na toho istého odosielateľa s dobrými kódmi a kliknete na 6.ikonu (alebo stlačte klávesy Ctrl+Shift+O) a potvrďte zlúčenie odosielateľov.

Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic

Nové výkony VšZP 158A,158B,158C,158D pre urológov od 1.1.2014

    VšZP uhrádza od 1.januára 2014 urológom nové preventívne výkony 158A, 158B, 158C a 158D.

 Doplnili sme uvedené výkony do zoznamu výkonov.

 Do zoznamu špeciálne oceňovaných výkonov si ich musíte pridať manuálne. V menu "Evidencie - Profily lekára" pomocou 5-ej ikony vstúpte do okna Preventívne a špeciálne oceňované výkony profilu a v ňom v pravej časti pridajte (Ctrl+Insert) riadok

Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic